COMPETÈNCIES BÀSIQUES

1. Competències transversals:
Competències comunicatives:
Competència comunicativa lingüística i audiovisual
Competència artística i cultural

Competències metodològiques:
Tractament de la informació i competència digital
Competència d’aprendre a aprendre

Competències personals:
Competència d’autonomia i iniciativa personal

2. Competències específiques centrades en conviure i habitar el món:
Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic
Competència social i ciutadana

Aquest projecte és una activitat interdisciplinària en què es desenvolupen diferents tipus de competències: les transversals (competències comunicatives, competències metodològiques i competències personals,) i competències específiques centrades en conviure i habitar en el món (competència en el coneixement i la interacció amb el món físic i competència social i ciutadana).

L’essència del projecte demana saber comunicar oralment, per escrit i amb els llenguatges audiovisuals, fent servir el propi cos i les tecnologies de la comunicació; l’enregistrament de les imatges i l’edició amb el programari d’edició d’imatge, utilitzant les TIC; i el procediment de treball ha implicat aprendre a aprendre, perquè és a través de la consciència, gestió i control de les pròpies capacitats que l’alumnat s’autoavalua i aprèn dels companys, i adquireix autoestima i autonomia personal.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada